Chrzest Święty:

na Mszy Św. o godz. 10:00 w II niedzielę miesiąca i po Mszy św. o godz. 12:00 w IV niedzielę miesiąca.

Potrzebne dokumenty: akt urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców i rodziców chrzestnych, zaświadczenie proboszcza parafii dla rodziców chrzestnych.

Sakrament Pojednania:

przed i w czasie Mszy Św. i Nabożeństw.

I Komunia Święta:

III Niedziela maja.

Bierzmowanie:

1. Do sakramentu bierzmowania młodziez przystepuje w parafii do której przynależy przez zamieszkanie, a nie zameldowanie.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata (7 i 8 klasa szkoły podstawoej i 1 klasa szkoły średniej).

3. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba, która w odpowiednim miejscu i czasie zapisze się, uczęszcza na lekcje religii, ma pozytywną opinię katechety i aktywnie włącza się w cykl przygotowania.

4. Spotkania do bierzmowana dla klas 7 i 8 odbywają się raz na 3 miesiące (data podana w ogłoszeniach parafialnych).

5. Klasy 1 szkół średnich, które bezpośrednio przygotowują się do sakramentu spotykają się w każdą 2. niedzielę miesiąca na mszy o 16 i spotkaniu. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII
PW. ŚW. Wawrzyńca w Nakle

Do końca października każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić Ks. Opiekunowi pisemną prośbę
o przyjęcie tego sakramentu wraz z uzasadnieniem.

Do końca listopada kandydat, który przyjął sakrament chrztu w innej parafii niż parafia
św. Wawrzyńca, zobowiązany jest dostarczyć Ks. Opiekunowi metrykę chrztu.

Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w życiu parafialnym tj.

- uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej – WSZYSTKIE MSZE ŚW. NIEDZIELNE ( 5 NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH KOŃCZY PRZYGOTOWANIE KANDYDATA)

- spowiedź w każdy I piątek miesiąca – KAŻDA SPOWIEDŻ W I PIĄTEK - W RAZIE NIEMOŻNOŚCI
W NAJBLIŻSZYM TERMINIE

- uczestnictwo w nabożeństwach okresowych – ILOŚĆ ZOSTANIE PODANA NA SPOTKANIU

-uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych - OBOWIĄZEK SZKOLNY

- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu – DWUKROTNA NIEOBECNOŚĆ USPRAWIEDLIWIONA

4. Każde z w/w zadań należy potwierdzić podpisem w książeczce do bierzmowania.

5. Usprawiedliwienie nieobecności w życiu parafii nastąpić może poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego. Pojedyncze przypadki będą rozpatrywane indywidualnie wraz z Ks. Opiekunem.

6. Kandydaci uczący się w szkołach innym niż Liceum im. B. Krzywoustego w Nakle, zobowiązani są dostarczyć opinię od uczącego katechety do końca marca.

7. W ostatnim tygodniu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania obowiązują 3 próby w kościele.

8. Świadkiem bierzmowania w pierwszej kolejności może być Rodzic, Rodzic Chrzestny, Dziadek, Babcia, bądź starszy Brat lub Siostra po przyjętym bierzmowaniu, spełniający wymagania świadka bierzmowania (spowiedź i Komunia św.). Świadka zatwierdza ks. opiekun.

9. Imię do bierzmowania kandydat wybiera sobie sam zgodnie z kanonem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Ostateczny wybór imienia zatwierdza Ks. Opiekun.

10. Nie zastosowanie się do którejś z zasad podanych w poszczególnych punktach, skutkuje usunięciem kandydata z przygotowań.

Sakrament Małżeństwa:

zgłoszenie na trzy miesiące przed planowanym terminem, potrzebne dokumenty: zaświadczenie z USC, metryka Chrztu Św., zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej lub świadectwo szkolne.

 

Na terenie Parafii znajduje się Kościół Filialny w Olszewce:

Msza Św. w Niedzielę i Święta nakazane o godz. 9:30,

w Adwencie i w Wielkim Poście w środę o godz. 16:00.