PANDEMIA – UWAGI SANITARNE

(głównie wybór wskazań z dotychczasowych ogłoszeń)

 

 1. Czas pandemii przeżywajmy w duchu zawierzenia Bożej Opatrzności oraz posłuszeństwa epidemiologicznym wskazaniom. Po to Pan Bóg dał nam służbę zdrowia i służby sanitarne, aby nas chroniły: Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
 2. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność, wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.
 3. Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godziny) znajdujących się na głównej stronie parafii (Pandemia – kancelaria parafialna): telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20.
 4. Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy 20. min. przed każdą Mszą Świętą, spowiadając od 1 czerwca br. w konfesjonałach, które penitenci mogą dezynfekować. Na życzenie spowiada się także na zewnątrz kościoła. Prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać odstępy.
 5. Sakrament chrztu i chorych. Ze względu na sytuację sakrament chrztu świętego będzie udzielany po indywidualnym uzgodnieniu. Posługę wobec osób chorych ograniczamy do wizyt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z sakramentów. Zawieszona pozostaje zwyczajna posługa duszpasterska w szpitalu i w DPS. Przypominamy opiekującym się chorymi, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wzywać duszpasterza czy kapelana szpitala (osobiście lub przez personel).
 6. Zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp,
  2. należy mieć założone maseczki,
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  4. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być zdezynfekowana!!! Do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: w farze – od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust; analogicznie w Olszewce,
  5. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  6. opróżniliśmy kropielnice,
  7. dezynfektory znajdują się w farze pod chórem, w Olszewce w kruchcie.
 7. W nawiązaniu do wskazań Rządu RP oraz KEP prosimy naszych Parafian o zachowanie roztropności w kwestii uczestniczenia we wspólnych praktykach religijnych, by nie narażać zdrowia tak swojego, jak i innych.