PANDEMIA – UWAGI SANITARNE

(głównie wybór wskazań z dotychczasowych ogłoszeń)

 

 1. Czas pandemii przeżywajmy w duchu zawierzenia Bożej Opatrzności oraz posłuszeństwa epidemiologicznym wskazaniom. Po to Pan Bóg dał nam służbę zdrowia i służby sanitarne, aby nas chroniły: Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
 1. W nawiązaniu do wskazań Rządu RP oraz KEP prosimy naszych Parafian o zachowanie roztropności w kwestii uczestniczenia we wspólnych praktykach religijnych, by nie narażać zdrowia tak swojego, jak i innych. Apelujemy, aby osoby z jakimikolwiek objawami nawet "drobnego przeziębienia" nie przychodziły na liturgię.
 1. Jak wiemy, organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 62 osoby, nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną. Prosimy o zrozumienie.
 1. Do kościoła na powrót wchodzimy głównymi drzwiami.
 1. Osoby zamawiające intencje winny przyjść do kościoła odpowiednio wcześniej, by móc uczestniczyć w liturgii (zwłaszcza w niedzielę).
 1. Ograniczenia liczebności osób dotyczą także liturgii pogrzebowej. W związku z tym do kaplicy może wejść jedynie najbliższa rodzina lub osoby przez nią wskazane. Aby spełnić wymogi sanitarne, prosimy zachować odległości między poszczególnymi osobami (min. 2 m). Chęć spowiedzi prosimy zgłaszać przed rozpoczęciem różańca w zakrystii kaplicy cmentarnej.
 1. Zasady obowiązujące podczas liturgii:
  1. w liturgii w kościele św. Wawrzyńca może uczestniczyć do 62 osoby (w Olszewce 15 osób), nie licząc nie licząc osób sprawujących posługę liturgiczną, 
  2. nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp (nie mniejszy niż 2 m),
  3. w farze siadać należy w miejscach wyznaczonych przez żółte naklejki (w nawie głównej i w nawach bocznych),
  4. należy mieć założone maseczki,
  5. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  6. Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być zdezynfekowana!!! Do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: w farze – od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust; analogicznie w Olszewce,
  7. zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  8. opróżniliśmy kropielnice,
  9. dezynfektor znajdują się w farze pod chórem, w Olszewce w kruchcie,
  10. tzw. składka zbierana jest ze względów bezpieczeństwa przy wyjściu z kościoła po zakończonej liturgii (stolik z koszykiem).
 1. Sakrament chrztu i chorych. Ze względu na sytuację sakrament chrztu świętego będzie udzielany po indywidualnym uzgodnieniu. Posługę wobec osób chorych ograniczamy w czasie pandemii do sytuacji niebezpieczeństwa śmierci. Zawieszona została także zwyczajna posługa duszpasterska w szpitalu i w DPS. Przypominamy opiekującym się chorymi, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wzywać duszpasterza czy kapelana szpitala (osobiście lub przez personel).
 1. Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy jak dotąd 20. min. przed każdą Mszą Świętą, spowiadając teraz zwykle (w zależności od warunków atmosferycznych) na zewnątrz kościoła (okolice zakrystii). Można umówić się na spowiedź z wybranym kapłanem: proboszcz: 509 467 525, ks. Dominik: 503 116 876, ks. Igor: 886 707 279. W przypadku spowiedzi w kościele, prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać odstępy.
 1. Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godziny) znajdujących się na głównej stronie parafii (Pandemia – kancelaria parafialna): telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20
 1. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność, wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.